Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MANON KINDERTHERAPIE & BEGELEIDING

1. Intakegesprek

 1. Tijdens het oriënterend gesprek met de therapeut, worden de hulpvraag en de situatie van het kind besproken. Een oriënterend gesprek duurt maximaal  30 minuten en hier zijn geen kosten aan verbonden. Het kind is hierbij niet aanwezig.
 2. Wanneer beide partijen overeenkomen dat psychomotorische kindertherapie aansluit, zal de behandeling gestart worden. Na 3 sessies vindt er een (telefonisch) evaluatiegesprek plaats, waarna bepaalt wordt of de therapie al dan niet als passend wordt beoordeelt.
 3. Na de observatieperiode (3 tot 5 sessies) wordt rapportage met daarin de behandeldoelen geschreven. Indien ouders hier een afschrift van willen hebben wordt € 70,- in rekening gebracht.

2. De behandeling

 1. Psychomotorische kindertherapie heeft een gemiddelde duur van 8 tot 10 maanden en een gemiddelde omvang van 20 sessies (uitzonderingen daargelaten), waarbij de praktijk (MANON Kindertherapie & Begeleiding gevestigd in Praktijk 078, Reeweg Oost 71, 3312 CL Dordrecht) doorgaans  één uur per week wordt bezocht.
 2. De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 3. De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de ouder/verzorger beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.
 4. Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan ouder(s)verzorger(s) op de hoogte zijn, zoals aanwezig in het medisch dossier van arts, specials of andere hulpverlener, kan nadelige gevolgen hebben voor het therapie proces. In dit geval zijn ouder(s)/verzorger(s) hier zelf verantwoordelijk voor.

3. Evaluatiegesprekken

 1. Na iedere 5 tot 10 sessies vindt er een (telefonisch) overleg moment plaats met ouders, waarin de voortgang besproken wordt. Tijdens het therapeutisch proces kan altijd een tussenevaluatie worden aangevraagd. Vanuit beiden partijen wordt gekeken of dit nodig zal zijn. In dit gesprek wordt gekeken naar de hulpvraag, de voortgang en worden doelen in overleg eventueel bijgesteld. Een tussenevaluatiegesprek duurt doorgaans 60 minuten en kost €70,-. Het kind is bij dit gesprek niet aanwezig.
 2. De therapie wordt afgesloten met het voeren van een eindevaluatiegesprek met ouder/verzorger nadat alle sessies zijn afgerond. De duur hiervan is 60 minuten en kost € 70,-. Het kind is bij dit gesprek niet aanwezig.
 3. Bij het eindevaluatiegesprek wordt een verslag aangeleverd over het therapeutisch proces, met daarin de hulpvraag, de voortgang en een eventueel advies voor ouder/verzorger. Voor dit verslag wordt €70,- in rekening gebracht.

4. Kosten

 1. Een therapiesessie kost € 70,-  per uur en duurt (afhankelijk van de leeftijd vh kind) maximaal 60 minuten.

Het oriënterende gesprek is gratis.

Het eindevaluatiegesprek kost € 70,- en duurt 60 minuten.

Een tussenevaluatiegesprek kost €70,- voor een gesprek langer dan 30 minuten en €35,- voor minder dan 30 minuten. Ook telefoonmomenten langer dan 30 minuten worden in rekening gebracht.

 1. Voor verslaglegging wordt 60 minuten (€ 70,-) gerekend.
 2. De tarieven kunnen worden aangepast met ingang van een nieuw schooljaar. De therapeut zal u hier een maand van te voren schriftelijk van op de hoogte brengen. Dit geldt tevens voor reeds lopende behandelovereenkomsten.
 3. Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW, vaktherapie is vrijgesteld van BTW.
 4. Voor therapie op locatie wordt per sessie en per gesprek een extra bedrag van €25,- in rekening gebracht bovenop de reguliere kosten.

5. Betaling

 1. Elke maand ontvangt u een nota per e-mail. De nota wordt binnen 14 dagen voldaan op rekening nummer NL63 TRIO 0197699200 ten name van Manon Mastenbroek, Dordrecht.
 2. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt een betalingsherinnering. Bij het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 7,50  in rekening gebracht.
 3. Voldoen ouder(s)/verzorger(s) binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar/hun verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de therapie per direct stop te zetten totdat ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
 4. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de ouder(s)/verzorger(s).

6. Bescherming, vertrouwelijkheid en omgang met informatie

 1. De therapeut heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Ten allen tijde is de privacy van de cliënt gewaarborgd.
 2. Dossiers worden zodanig bewaard dat ze ontoegankelijk zijn voor derden.
 3. Ten behoeve van de therapie kan een casus worden ingebracht bij intervisie/supervisie.
 4. In evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) wordt er rekening gehouden met de privacy van de cliënt.
 5. De therapeut is gebonden aan de beroepscode.
 6. Bij een echtscheiding wordt voor het starten van de behandeling altijd contact opgenomen met beide gezaghebbende ouders. Zij moeten beide akkoord gaan met de behandeling.
 7. Gezaghebbende ouders krijgen beide dezelfde informatie over de behandeling en de voortgang van het therapeutisch proces van hun kind, vaak via mailcontact en in een eindverslaglegging.
 8. Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.
 9. Ouders geven toestemming voor schriftelijk contact middels mail, sms en whatsapp.
 10. Voor overleg met derden zoals een arts, school of instantie zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s).

7. Opzegging of afmelding

 1. Bij verhindering dient de gemaakte afspraak 24 uur van te voren te worden afgezegd. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de ouder(s)/verzorger(s) in rekening te brengen.
 2. De therapeut is bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer: 06 17600451. Mocht de therapeut niet aanwezig zijn, dan graag een voicemailbericht inspreken of een sms of whatsapp bericht sturen.